Kruszywa naturalne

Jak powstaje cement i z czego się go wytwarza?
Jak powstaje cement i z czego się go wytwarza?
14 stycznia 2020
Transport kolejowy kruszywa jest tańszy od drogowego
Transport kolejowy kruszywa jest tańszy od drogowego
1 lutego 2020

Kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne to szeroka gama różnego rodzaju materiałów, które bazują na naturalnych minerałach pozyskiwanych przez człowieka.

Czym dokładnie są kruszywa naturalne? Jakie rodzaje kruszyw naturalnych wyróżniamy? Jakie jest ich zastosowanie?

Pod pojęciem kruszywa znajduje się materiał sypki, który posiada określone uziarnienie – granulację. Może posiadać on pochodzenie naturalne albo sztuczne. Kruszywa mają obecnie bardzo szerokie zastosowanie w wielu różnych obszarach przemysłu.

Kruszywo naturalne – co to jest?

Kruszywami naturalnymi nazywa się takie rodzaje kruszyw, które posiadają pochodzenie mineralne. Powstają one na skutek rozdrobnienia skał w wyniku procesów erozji albo też poprzez mechaniczne ich rozbijanie.

W przyrodzie kruszywa naturalne posiadają postać okruchów skalnych. Mogą być one poddawane także dodatkowym procesom uszlachetnienia, na przykład przez ich przesiewanie oraz płukanie.

Pozyskiwanie kruszyw naturalnych najczęściej odbywa się w specjalnych kopalniach – stosuje się metody odkrywkowe. Także mogą być one pozyskiwane z dna jezior, mórz, oceanów czy rzek.

Podział kruszyw naturalnych:

 • kruszywa żwirowo-piaskowe
 • kruszywa łamane

Każdy z powyższych typów kruszyw różni się pomiędzy sobą swoim uziarnieniem, inaczej frakcją czy granulacją, właściwościami fizyko-chemicznymi, a tym samym także swoim przeznaczeniem.

Kruszywa żwirowo-piaskowe

Kruszywa żwirowo-piaskowe, inaczej żwirowe lub po prostu żwiry to kruszywa posiadające bardzo szerokie zastosowanie w branży budowlanej. Są jednak stosowane także w innych dziedzinach przemysłu.

Do kruszyw żwirowo-piaskowych zalicza się:

 • żwiry
 • piaski

Żwiry

Żwiry są materiałem gruboziarnistym, które posiadają postać większych okruchów skalnych. Wielkość ziaren żwirowych wynosi najczęściej od 2 mm do 63 mm. Ze względu na zróżnicowaną granulację żwiry mogą posiadać także różnorodne zastosowanie.

Przykładowe zastosowanie żwirów:

 • produkcja betonu towarowego, architektonicznego, hydrotechnicznego, posadzkowego, samozagęszczającego i innych typów betonu
 • produkcja elementów betonowych o różnych wielkościach, w tym także prefabrykatów betonowych, kostek brukowych
 • jako materiał na podbudowy, nasypy czy umocnienia przy prowadzeniu robót budowlanych
 • do wykonywania filtracji i drenaży, w tym także jako opaski melioracyjne dookoła budynków
 • jako materiał dekoracyjny stosowany w branży ogrodniczej

Piaski

Piaski to najdrobniejsze kruszywa, które są rodzajem luźnej skały osadowej. Obecnie stosowane piaski to przede wszystkim piaski kwarcowe, które posiadają największy udział minerału kwarcu. Frakcja piasków to od 1 mm do 4 mm.

Przykładowe zastosowanie piasków:

 • wytwarzanie betonu, w tym między innymi betonu towarowego, a także elementów betonowych jak prefabrykaty: kostka brukowa, bloczki fundamentowe, belki stropowe, kręgi betonowe, ogrodzenia z betonu, płyty chodnikowe i drogowe, krawężniki, obrzeża
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich dla branży budowlanej
 • wytwarzanie suchych zapraw tynkarskich
 • podsypki cementowo-piaskowe
 • prowadzenie ziemnych robót budowlanych, między innymi przy tworzeniu nasypów oraz wykopów w budownictwie drogowym, kolejowym
 • do tworzenia warstw filtracyjnych
 • przy aranżacji terenów o znaczeniu sportowym, rekreacyjnym

Warto także wskazać, że do kategorii kruszyw żwirowo-piaskowych zaliczana jest także pospółka. To naturalny materiał mineralny, który pozyskiwany jest z wyrobisk. Posiada ona zróżnicowaną granulację. Stosowana jest w branży budowlanej, na przykład do wykonywania nasypów i zagęszczania gruntów, a także do wykonywania warstw filtracyjnych.

Dodatkowo, do kruszyw naturalnych dodać można także otoczaki. Są to naturalnie ukształtowane kamienie, które posiadają wielkość powyżej 63 mm. Najczęściej są one używane jako materiał dekoracyjny, na przykład do ozdoby ogrodów. Również można stosować je jako materiał budowlany do wykonywania ogrodzeń, kwietników czy palenisk. Otoczaki wykorzystywane są też do ogrodzeń i innych elementów gabionowych.

Kruszywa łamane

Drugi typ kruszyw naturalnych to kruszywa łamane. Są to kruszywa powstające podczas mechanicznego rozdrabniania skał na mniejsze elementy.

Kruszywa łamane wytwarza się z różnych rodzajów skał, na przykład są to:

 • skały magmowe – bazalty, melafiry, porfiry, diabazy
 • skały metamorficzne – amfibolity, serpentynity, gnejsy
 • skały osadowe – dolomity, wapienie, piaskowce, szarogłazy

Kruszywa naturalne łamane charakteryzują się zróżnicowaną frakcją, ale najczęściej są to materiały gruboziarniste.

Rodzaje kruszyw łamanych pod względem ich ziarnistości:

 • grys
 • kliniec
 • tłuczeń

Grysy mają granulację od 4 mm do 31,5 mm. Wytwarzane są z rozdrobnionego tłucznia. Używane do budowania dróg, produkcji betonów i mieszanek mineralno-bitumicznych – asfaltowych.

Kliniec to kruszywo o frakcji od 4 mm do 31,5 mm oraz z charakterystycznym kształtem wydłużonych ostrosłupów z podstawami o różnych wymiarach.

Tłuczeń posiada frakcję rzędu 31,5 mm do 63 mm. Taki materiał używany jest głównie w branży drogowej oraz kolejowej – służy jako podbudowa pod tory kolejowe, do wykonania nasypów.